HitastigStaðsetningRafhlaða
22.80 H8-Stofa-Hiti 70
23.30 H8-Bilskur-Hiti 100
20.70 H8-Gangur-Hiti 80
22.10 H8-Hjonah-Hiti 100
22.50 G50-Herbergi 1 75
24.40 G50-Herbergi Kitchen 100
31.10 G50-Herbergi Dryroom 100
17.80 G50-Herbergi Laundry 100
24.10 G50-Herbergi 3 100
23.20 G50-Herbergi 4 100
22.80 G50-Herbergi 22 255
24.30 G50-Herbergi 23 100
17.60 G50-Herbergi Utiauga
23.80 G50-Herbergi 21 100
20.20 G50-Herbergi 9 100
22.50 G50-Herbergi Gangur1 100
19.10 G50-Herbergi Gangur3 100
22.40 G50-Herbergi Gangur2 100